สำนักงานวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๗ 
เลขท่ี ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

โทร : ๐ ๒๑๔๒ ๑๘๘๒-๓  โทรสาร : ๐ ๒๑๔๓ ๙๔๘๘, ๐ ๒๑๔๓ ๙๔๘๖

Department of Technical Affairs, Office of the Attorney General, 
Rajaburi Direkriddhi Building, Government Complex,
120 Moo 3, Chaneng Watthana Road, Lak si, Bangkok, 10210
Tel: +66-2142-1882-3,  Fax: +66-2143-9488, +66-2143-9486

http://www.tech.ago.go.th
e-mail: tech@ago.go.th