สำนักงานวิชาการ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร : 0 2142 1882 โทรสาร : 0 2143 9488, 0 2143 9786